BekendmakingVerleende APV vergunning seizoenstandplaats verkoop oliebollen

Ouderzorg

Een seizoenstandplaats voor de verkoop van oliebollen in de periode van 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 bij winkelcentrum De Santhorst
Locatie : Van Diepeningenlaan
Datum besluit : 6 maart 2018

Een ontheffing voor het plaatsen van een kampeermiddel in de periode van 28 oktober 2018 tot en met 31 december 2018
Locatie : Kwikstaartplein
Datum besluit : 6 maart 2018

 

 

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 maart tot 26 april, tenzij anders vermeld.
Vergunningen inzien? Mail info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan   Leiderdorp Nederland en op Kwikstaartplein   Leiderdorp Nederland