BekendmakingVerleende APV vergunning werkzaamheden kabels

Ouderzorg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Laan van Ouderzorg 38
Datum besluit: 15 februari 2017

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Loevestein 7a
Datum besluit: 15 februari 2017

Wilt u de aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 februari 2017 tot 6 april 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg 38  Leiderdorp Nederland en op Loevestein 7a  Leiderdorp Nederland