BekendmakingVerleende APV vergunningen werkzaamheden kabels en leidingen

Schansen en Dreven
Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen
Locatie : nabij Spiegheldreef 7
Datum besluit : 14 maart 2018

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen
Locatie : nabij Peppelschans 6 7
Datum besluit : 15 maart 2018

Kerkwijk
Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen
Locatie : nabij Hoofdstraat 81
Datum besluit : 15 maart 2018

Leiderdorp
Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen
Locatie : nabij Alphenplein 57, Poortwacht 1, Jacoba van Beierenlaan 1 en Vegmolaan 14
Datum besluit : 14 maart 2018

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 22 maart tot 3 mei 2018, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie