BekendmakingVerleende bouw- en sloopvergunningen per 30 maart 2010

Verleende bouw- en sloopvergunningen per 30 maart 2010

Van der Valk Boumanweg 184: het oprichten van 25 woningen met parkeergarage en bedrijfsruimte;
Merelstraat 201 t/m 207: plaatsen airco-installaties op het dak;
Hobolaan 8: vergroten woning;
Keizershof 12: plaatsen kozijn in voorgevel.

 
De vergunningen zijn verzonden op 31 maart 2010.
 
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien.
 
Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp