BekendmakingVerleende bouwvergunning Klimopzoom 41

Verleende bouwvergunning

Wijk Voorhof

Klimopzoom 41: vergroten schoolgebouw met 2 lokalen (2e fase)

De vergunning is verzonden op 19 juli 2011

Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom 41  Leiderdorp Nederland