BekendmakingVerleende bouwvergunning Boomgaardlaan

Verleende bouwvergunning per 6 juli 2010

Boomgaardlaan 6 (’t Heerlijk Recht Fase 3): bouw 1 woning van totaal 38 woningen.

De vergunning is verzonden op 7 juli 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 6,  Leiderdorp Nederland