Bekendmakingverleende bouwvergunning Burg. Brugplein

Verleende bouwvergunning met ontheffing of projectbesluit per 22 juni 2010

plaatsen dakopbouw (3.23 Wro)

De vergunning is verzonden op 23 juni 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank s’Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Burgemeester Brugplein 9,  Leiderdorp Nederland