BekendmakingVerleende bouwvergunning Florijn

Verleende bouwvergunning per 7 september 2010

Florijn 17: plaatsen dakraam.

De vergunning is verzonden op 8 september 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Florijn 17,  Leiderdorp Nederland