BekendmakingVerleende bouwvergunning Hoogmadeseweg 54a

Verleende bouwvergunning per 7 december 2010

Hoogmadeseweg 54 a: veranderen de indeling gebouw

De vergunning is verzonden op 8 december 2010.
Belanghebbenden kunnen – op grond van de Algemene wet bestuursrecht - binnen zes weken na datum van verzending  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht, meezenden.

Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arronddissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 54a  Leiderdorp Nederland