BekendmakingVerleende bouwvergunning Jacoba van Beierenlaan

Verleende bouwvergunning met ontheffing of projectbesluit per 6 juli 2010

Jacoba van Beierenlaan 1: plaatsen balkonhek tbv een dakterras op 2e verdieping.

De vergunning is verzonden op 7 juli 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Jacoba van Beierenlaan 1,  leiderdorp Nederland