Bekendmakingverleende bouwvergunning Koningstraat

Verleende bouwvergunningen per 13 juli 2010

vergroten berging


De vergunningen zijn verzonden op 14 juli 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht – binnen zes weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Koningstraat 41,  Leiderdorp Nederland