Bekendmakingverleende bouwvergunning Laantje van Sibbes 12

Verleende bouwvergunning per 17 augustus 2010

Laantje van Sibbes 12 (’t Heerlijk Recht Fase 3): 1 van de in totaal 38 nieuwbouw woningen.

De vergunningen zijn verzonden op 18 augustus 2010.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot het genomen besluit. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laantje van Sibbes 12,  Leiderdorp Nederland