Bekendmakingverleende bouwvergunning Loevestein 7

 
Verleende bouw- en sloopvergunningen per 1 september 2009
 Loevestein 7: wijzigen gevels en plaatsen dakkapel. 
De vergunning is verzonden op 2 september 2009.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 15 oktober 2009,  bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp