BekendmakingVerleende bouwvergunning plaatsen brug

 Verleende bouwvergunnning per 16 maart 2010
Simon Smitweg 1: plaatsen brug tbv inrit expeditie.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - binnen zes weken na de dag van verzending (dus vanaf 18 maart) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam en adres zijn voorzien. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen belanghebbenden daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp