BekendmakingVerleende bouwvergunning Resedastraat 46

Verleende bouwvergunning per 5 oktober 2010

 Resedastraat 46: vergroten dakkapel op voordakvlak.

 De vergunning is verzonden op 6 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht, meezenden.

Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Resedastraat 46  Leiderdorp Nederland