BekendmakingVerleende bouwvergunning Van der Valk Boumanweg en Droststraat

Verleende bouwvergunning per 17 augustus 2010

Van der Valk Boumanweg 182-184 en Droststraat 2 (gewijzigde 1e fase): oprichten appartementencomplex met bedrijfsruimten en parkeergarage.

De vergunning is verzonden op 18 augustus 2010.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot het genomen besluit. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op  182184r  Leiderdorp Nederland