BekendmakingVerleende bouwvergunning Weversbaan 12

Verleende bouwvergunning per 23 november 2010 

Weversbaan 12: vernieuwen c.q. plaatsen diverse reclames. 

De vergunning is verzonden op 24 november 2010.

Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht, meezenden. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Weversbaan 12  Leiderdorp Nederland