BekendmakingVerleende bouwvergunning Willem C. Brouwerlaan 11

Verleende bouwvergunningen per 21 september 2010

Willem C. Brouwerlaan 11(`t Heerlijk Recht): 1 van de 38 woningen;

De vergunning is verzonden op 22 september 2010. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot het genomen besluit. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Willem C. Brouwerlaan 11,  Leiderdorp Nederland