Bekendmakingverleende bouwvergunning Zijldijk 11


Verleende bouw- en sloopvergunningen per 23 februari 2010

Zijldijk 11: plaatsen 2 dakkapellen
De vergunning is verzonden op 24 februari 2010.Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp