Bekendmakingverleende kapvergunning 39 bomen langs Simon Smitweg

Voor het vellen van 39 bomen langs de Simon Smitweg (schuin tegenover de brandweerpost, bekend als Vierzicht 1/ Kavel 1). De bomen moeten wijken om op het terrein bouwmaterialen op te slaan, daarnaast beschikt een groot gedeelte van de daar aanwezige bomen over een slechte conditie.
 Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp