Bekendmakingverleende kapvergunning Vlaskamp

Verleende kapvergunning

- Voor het vellen van een eik aan de Engelendaal ( achterzijde Vlaskamp 17). De boom moet wijken om een noodzakelijke reparatie aan de onderliggende waterleiding mogelijk te maken

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.
Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op achterzijde Vlaskamp 17,  leiderdorp Nederland