BekendmakingVerleende kapvergunningen afgekeurde bomen Buitenhof

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunningen: 

Wijk Buitenhof

kappen van afgekeurde bomen

Locatie                        :           Alphons Diepenbrocksingel, Godfried Bomansstraat, Guus                                              Kuyerzijde, Harry Mulischstraat, Hella Haassestraat, Jan den                             Hartogplein, Muzenlaan en de  W.F. Hermanszijde

Datum besluit             :           20 december 2011

Bezwaar t/m               :           31 januari 2012

De aanvragen liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 5 januari 2012 tot en met 16 februari 2011, tenzij anders is vermeld.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende    binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitenhof   Leiderdorp Nederland