BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Achthovenerweg 49c

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omgevingsvergunning eerste fase (2014-0025-C101) hebben verleend voor het vergroten van een bestaande melkveestal, in afwijking van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder, Achthovenerpolder”, aan de Achthovenerweg 49c te Leiderdorp (NL.IMRO.0547.OV8hovenerweg49c-VG01).

Voor de omgevingsvergunning is de activiteit “planologische afwijking” op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.

Initiatiefnemers zijn voornemens het melkveebedrijf uit te breiden. De bestaande melkveestal wordt hierbij verdubbeld waardoor initiatiefnemers uit kunnen breiden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee naar 150 stuks melkvee en 105 stuks jongvee. Om de uitbreiding op de planlocatie mogelijk te maken wordt de bestaande ligboxenstal op de planlocatie uitgebreid. Hiervoor dient het bestaand bouwvlak vergroot te worden van 0,5 hectare naar 1,0 hectare in de gewenste situatie.

De omgevingsvergunning eerste fase is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Middels de omgevingsvergunning eerste fase wordt onder andere het planologisch kader gerealiseerd voor het betreffende bouwplan.

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de concept verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2014-0025-OG01, zaaknummer Z/14/001928) heeft vanaf 11 september 2014 tot en met 23 oktober 2014 ter inzage gelegen in het gemeentehuis in Leiderdorp. De omgevingsvergunning ‘Achthovenerweg 49c’ is ook te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.OV8hovenerweg49c-VG01).

Vanaf donderdag 26 maart tot en met woensdag 6 mei 2015 kan beroep aangetekend worden.

Instellen beroep
Diegene die een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen.
Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 49c  Leiderdorp Nederland