Bekendmakingverleende omgevingsvergunning dakkapel Hartelstein 6

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende  omgevingsvergunning heeft verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

plaatsen dakkapel voordakvlak       

Locatie                                   :           Hartelstein 6
Datum bekendmaking        :           16-11-2010                

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 november 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel, elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag: sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hartelstein 6  Leiderdorp Nederland