BekendmakingVerleende omgevingsvergunning en vastgesteld uitwerkingsplan Plantage

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij bij besluit van 17 maart 2015 het uitwerkingsplan Plantage (identificatienummer: NL.IMRO.0547.UPplantage-VG01) gewijzigd hebben vastgesteld en de omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen (2014-0225-OG01) Plantage hebben verleend. Het uitwerkingsplan Plantage en de omgevingsvergunning Plantage liggen ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2015

Coördinatieregeling
Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing verklaard voor het project Plantage. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Verschillende procedures worden samengevoegd, waarmee zowel voor aanvrager als vergunningverlener tijd wordt gewonnen. Voor deze ontwikkeling gaat het om het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning met de activiteit: bouwen. Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied betreft een gedeelte van de wijk Kerkwijk, waarbij het gebied wordt begrensd door de Kom van Aaiweg en Essenpark, het water rondom Samsomveld, de Hoogmadeseweg, tennispark de Munnik en het zwarte pad. Het uitwerkingsplan Plantage heeft als doel om de bouw van 23 woningen mogelijk te maken. Daarnaast wordt één bestaande woning in het gebied bestemd. Met het uitwerkingsplan wordt de uitwerkingsplicht ‘Wonen uit te werken – 1’ uit het geldende  bestemmingsplan W4 uitgewerkt. De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van de 23 woningen.

Wijziging ten behoeve van vaststelling
Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn in de toelichting, de planregels en de verbeelding (plankaart) een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het collegebesluit. Ten opzichte van de  ontwerp omgevingsvergunning is op basis van de ingebrachte zienswijzen ter verduidelijking een aanvulling aangebracht in de afwegingen en de voorwaarden van de definitieve omgevingsvergunning. Deze aanvulling heeft betrekking op de te realiseren garages bij de bouwnummers 7 t/m 11.

Inzage uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan Plantage wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.UPplantage-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.UPplantage-VG01

Het uitwerkingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt binnenlopen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Inzage omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt via www.leiderdorp.nl of telefonisch een afspraak maken.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en verlening van de omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

•           Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

•           Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;

•           Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Informatie Voor vragen en opmerkingen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Rogier de Smit, medewerker dienstverlening Gemeentewinkel, tel. (071) 54 58 510 of via e-mailadres: rdesmit@leiderdorp.nl Voor vragen en opmerkingen over het Uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met Petra de Goei, beleidsmedewerker Ruimte, tel. (071) 54 54 830 of via e-mailadres: pdegoei@leiderdorp.nl

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Plantage   Leiderdorp Nederland