BekendmakingVerleende omgevingsvergunning kap 4 essen

Achthoven
Verlenging omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van houtopstanden (kap 4 essen) i.v.m. de aanleg van een 380kv hoogspanningsverbinding. Bomen dienen geveld te zijn voor 16 april 2017, nadat een ecoloog de bomen heeft bekeken.
Locatie: t.h.v. Ruigekade
Datum besluit: 9 maart 2017

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 16 maart 2017 tot 27 april 2017, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ruigekade   Leiderdorp Nederland