BekendmakingVerleende omgevingsvergunning multifunctioneel clubgebouw (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat zij een omgevingsvergunning (NL.IMRO.0547.OVbloemerd2-VG01) hebben verleend voor het realiseren van het multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp, in afwijking van het geldende bestemmingsplan Bloemerd. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten 'bouwen en verbouwen' op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a en 'planologische afwijking' op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c.
De omgevingsvergunning is voor de "planologische afwijking" met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Het project

Bloemerd Onroerend Goed en Sport B.V is voornemens om het multifunctioneel Clubgebouw, Bloemerd 2 Leiderdorp te realiseren. Het bestaande clubhuis zal worden gesloopt.

Inzage
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2016-0137-OG01) hebben vanaf 17 november 2016 tot en met 28 december 2016 ter inzage gelegen en waren tevens digitaal raadpleegbaar.
De verleende omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen van 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 ter inzage voor beroep. De verleende omgevingsvergunning is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland