BekendmakingVerleende omgevingsvergunning plaatsen airco op dak Wilddreef 3-11

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Wijk De Schansen

het plaatsen van een airco op het dak

Locatie                        :           Wilddreef 3-11

Datum besluit             :           26-4-2011 

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 27-4-2011 tot en met 8-6-2011.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilddreef 3  Leiderdorp Nederland