Bekendmakingverleende omgevingsvergunning plaatsen kraanwagen Voor Adegeest 13

Verleende omgevingsvergunninge Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende  omgevingsvergunning hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  

Wijk Vogelwijk

Het plaatsen van een kraanwagen

 Locatie            :           Voor Adegeest 13

Datum besluit :            15-3-2011  

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 8:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunning loopt van 17 maart 2011 tot en met 27 april 2011.   Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam,  het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.  Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Voor Adegeest 13  Leiderdorp Nederland