BekendmakingVerleende omgevingsvergunning realisatie fietspad

Achthoven

Realisatie van een fietspad tussen Munnikkenpolder en Infocentrum HSL, onderdeel van de verbinding tussen de kern van Leiderdorp en Achthoven (2016-0215-OG01/039604)
Locatie: Bospolder
Datum besluit: 15 februari 2017

Wilt u de aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 23 februari tot 6 april 2017, tenzij anders vermeld.


Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bospolder   Leiderdorp Nederland