BekendmakingVerleende omgevingsvergunning week 20 (2021)

Ouderzorg
Realiseren van een houten berging
in de achtertuin (OLO 5987263)
Locatie: Tollenaersingel 32
Datum besluit: 12 mei 2021

Binnenhof
Verwijderen van een dragende muur op de begane grond en de dragende functie vervangen door een portaal (OLO 5945121)
Locatie: Coornhertdreef 4
Datum besluit: 12 mei 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie