BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijzigen van zijgevel en plaatsen van erfafscheiding Berkenkade 7b

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) voor:

  Kerkwijk

Het wijzigen van de zijgevel en het plaatsen van een  erfafscheiding

Locatie:                       Berkenkade 7b

Datum besluit:                        7-6-2011

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt van 1-6-2011 tot en met 13-7-2011.

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Berkenkade 7b  Leiderdorp Nederland