BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 23 (2021)

Driegatenbrug
Inrichten van een Bed en Breakfast (OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Datum besluit: 1 juni 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een airco (OLO 5853967)
Locatie: Berkenkade 7
Datum besluit: 1 juni 2021

Zijlkwartier
Starten van een kapperszaak (OLO 6028447)
Locatie: Splinterlaan 15
Datum besluit: 31 mei 2021

Winkelhof
Een omgevingsvergunning voor het verplanten/verplaatsen van een Gleditsia triacanthos (OLO 5892189) in verband met de herinrichting van het plein Statendaalder
Locatie: plein Statendaalder
Datum besluit: 3 juni 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie