BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 24 (2021)

Achthoven
Oprichten van een kleinschalige camping (OLO 6117061)
Locatie: Kadastrale sectie C, nummer 1347 (perceel gelegen achter Achthovenerweg 15)
Datum besluit: 8 juni 2021

De Baanderij
Plaatsen van een bovengrondse
AdBlue tank (OLO 6046851)
Locatie: Touwbaan 40
Datum besluit: 8 juni 2021

Bloemerd
Het vellen van 5 Fraxinus excelsior (OLO 5638623). Deze bomen moeten wijken voor de uitbreiding van de mestopslag van de manege. Deze uitbreiding gebeurt op last van de omgevingsdienst West-Holland.
Locatie: op het terrein van manege Liethorp (Kadastrale sectie B, perceelnummer 3340).
Datum besluit: 10 juni 2021

Kerkwijk
Maken van een constructieve doorbraak (OLO 5994509)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 7 juni 2021

Oranjewijk
Verwijderen van een dragende wand tussen de woonkamer en de keuken (OLO 6075669)
Locatie: Julianastraat 17
Datum besluit: 9 juni 2021

Verwijderen van een dragende wand tussen de woonkamer en de keuken (OLO 6054483)
Locatie: Anna van Saksenstraat 25
Datum besluit: 7 juni 2021

Leyhof
Vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OLO 6032895)
Locatie: Beatrijs van Vlaanderenplaats 14
Datum besluit: 7 juni 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel en verbreden van een bestaande dakkapel aan de achtergevel van de woning (OLO 6004961)
Locatie: Korenbloemkamp 16
Datum besluit: 7 juni 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie