BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 25 (2021)

Driegatenbrug
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OLO 6071497)
Locatie: Dwarswateringkade 2
Datum besluit: 14 juni 2021

Oranjewijk
Uitbouwen van een voorgevel (OLO 5867883)
Locatie: Mauritssingel 80
Datum besluit: 14 juni 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie