BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 35 (2020)

Kerkwijk
Verplaatsen en overkappen van de winkelwagenopvang en bijplaatsen van fietsnieten (OLO 5290191)
Locatie: Amaliaplein 38 - LIDL
Datum besluit: 20 augustus 2020

De Vogelwijk
Vervangen van het kozijn in de voorgevel (OLO 5209013)
Locatie: Wielewaallaan 4
Datum besluit: 18 augustus 2020

Elizabethhof
Uitbreiding van de entree/hal van het Alrijne Ziekenhuis (OLO 5028289)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 18 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie