BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 38 (2021)

Leyhof
Plaatsen uitbouw (OLO 6063505)
Locatie: Jacoba van Beierenlaan 2
Datum besluit: 14 september 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie