BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 49 (2020)

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5389673)
Locatie: Zijloordkade 26 en 27
Datum besluit: 24 november 2020

Bospolder
Vervangen van een kelder en behuizing ten behoeve van het poldergemaal (OLO 5502291)
Locatie: Bospolder nabij nr. 11
Datum besluit: 27 november 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie