BekendmakingVerleende omgevingsvergunningkappen boom Engelendaal (achter Boekweitkamp 28)

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij op 15 februari 2011 de volgende  omgevingsvergunning hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Wijk Voorhof Engelendaal (achter Boekweitkamp 28), kappen van een boom
Datum besluit: 15-2-2011
activiteit: kappen

De beschikking is verzonden op 16-02-2011.

 BezwaarBelanghebbenden kunnen tegen de verleende vergunningen binnen zes weken na datum van bekendmaking, dus tot en met 30 maart 2011, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Ook de reden voor het bezwaar is van belang.  Vergeet u het bezwaarschrift niet te ondertekenen. Bezwaarschriften kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.  Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.      

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal (achter Boekweitkamp 28)   Leiderdorp Nederland