Bekendmakingverleende ontheffing afasiecentrum

 
Verleende ontheffing
Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening:
Hoogmadeseweg 54A: vestigen van een afasiecentrum en sportdependance.
De ontheffing is verzonden op 9 maart 2010.Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - binnen zes weken met ingang van de dag volgende op die van verzending direct beroep aantekenen bij de hierna te noemen rechtbank. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp