Bekendmakingverleende ontheffing Lijnbaan 3a

Verleende ontheffing Op grond van art 3.6 Wet ruimtelijke ordening:  Lijnbaan 3a: voor het hebben van een beperkt kwetsbaar object binnen de dubbelbestemming ‘veiligheidszone-LPG’ bestaande uit 2 opslagruimten en een verkoopruimte tbv consumentenvuurwerk.  

De vergunning is verzonden op 10 maart 2011.   Omdat er pas op het moment van het verlenen van een bouwvergunning gebruik gemaakt kan worden van de verleende ontheffing, kunnen belanghebbenden – op grond van artikel 46 lid 6 van de Woningwet – pas een gemotiveerd beroepschrift indienen nadat de bouwvergunning is verleend. Op het moment dat de bouwvergunning is verleend, kunnen belanghebbenden - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.      

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan 3a  Leiderdorp Nederland