Bekendmakingverleende sloopvergunning Van der Marckstraat

Verleende bouw- en sloopvergunning per 11 augustus 2009
- Van der Marckstraat 19: het verwijderen van asbesthoudende dakdakbeplating.
De vergunning is verzonden op 12 augustus 2009. Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht - tot 24 september 2009, bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunnen zij daarnaast - op grond van artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht - een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp