BekendmakingVerleende vergunning op grond van Monumentenwet

  
Verleende vergunning op grond van de Monumentenwet 1988:
 - Hoofdstraat 8
 Wie door het verlenen van bovengenoemde vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan - indien een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend- binnen zes weken (na publicatie op 10 maart 2010) op grond van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.
Bij het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit.  Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedheidshalve is vereist, kan tevens op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde arrondissementsrechtbank.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp