BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunning week 27 (2020)

Kerkwijk
Plaatsen van een geluidsscherm op het dak van het zwembad De Does (OLO 5076749)
Locatie: Amaliaplein 40
Uiterlijke beslisdatum: 9 augustus 2020

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw (LDPZ2020-000159)
Locatie: Winterkade 39
Uiterlijke beslisdatum: 3 september 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie