BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 16 (2021)

Kerkwijk
Plaatsen van een airco (OLO 5853967)
Locatie: Berkenkade 7
Uiterlijke beslisdatum: 2 juni 2021

Inrichten en exploiteren van bed en breakfast (OLO 5689365)
Locatie: Voerstraat 5
Uiterlijke beslisdatum: 2 juni 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie