BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 47 (2020)

Zijlkwartier
Maken van een nokverhoging (OLO 5389673)
Locatie: Zijloordkade 26 & 27
Uiterlijke beslisdatum: 19 december 2020

Winkelhof
Plaatsen van een gaskoeler (OLO 5463903)
Locatie: Winkelhof 29
Uiterlijke beslisdatum: 28 december 2020

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie