BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) plaatsen schuur Lisdoddekreek

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken:  Plaatsen houten schuur Locatie                        :           Lisdoddekreek 23Datum ontvangst      :           21-11-2010Activiteit(en)                :           bouwenUiterste datumbesluit                         :           27-03-2011    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lisdoddekreek 23  Leiderdorp Nederland