BekendmakingVerlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning plaatseing fietsenstalling en bushok Simon Smitweg

Verlenging termijn van behandeling aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij ten behoeve de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de maximale termijn van behandeling als genoemd in artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) conform lid 2 van dit zelfde artikel eenmalig verlengen met een maximale duur van zes weken: Plaatsen van fietsenstalling en bushok Locatie                        :           Simon Smitweg 1Datum ontvangst        :           22-11-2010Activiteit(en)                :           bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg  1  leiderdorp Nederland