BekendmakingVerordening op de beplantingen 2018 en Bebouwde kom Wet Natuurbescherming 2018 vastgesteld

Besluit

Verordening op de beplantingen 2018 en Bebouwde kom Wet Natuurbescherming 2018 vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de raad van Leiderdorp op 28 mei 2018 heeft vastgesteld:

  • de Verordening op de beplantingen 2018;
  • de Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018.

Raadplegen
Deze stukken kunnen gedurende 6 weken worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken te lezen in de bijlagen en op raadplegen op www.overheid.nl, onder lokale wet- en regelgeving, gemeente Leiderdorp.

In werking treden
De Verordening op de beplantingen en de nieuwe begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming treden in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking.

Toelichting
In mei 2017 is het bomenbeleidsplan geactualiseerd. De verordening op de beplantingen 2018 bevat de bindende regels ter bescherming van de waarden van bomen en houtopstanden uit het bomenbeleidsplan. Deze verordening vervangt de verordening uit 2009.
De kaart Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 geeft aan waar de Verordening op de beplantingen 2018 van toepassing is. Deze kaart vervangt de Begrenzing bebouwde kom Boswet 1975.

 

Informatie