BekendmakingVestiging voorkeursrechten gemeente Leiderdorp (art. 5 lid 1 Wet voorkeursr

De gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 december 2009 op grond van artikel 5 lid 1 van de Wvg hebben besloten gronden die zijn gelegen binnen het gebied rond de Willem Alexanderlaan, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. In dit besluit worden aan de betreffende gronden niet-agrarische bestemmingen toegedacht (onder meer woningbouw) die afwijken van het huidige gebruik van die gronden. 
Vestiging voorkeursrechten gemeente Leiderdorp (art. 5 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten)
De gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 december 2009 op grond van artikel 5 lid 1 van de Wvg hebben besloten gronden die zijn gelegen binnen het gebied rond de Willem Alexanderlaan, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. In dit besluit worden aan de betreffende gronden niet-agrarische bestemmingen toegedacht (onder meer woningbouw) die afwijken van het huidige gebruik van die gronden. Ter inzage Het besluit van de gemeenteraad, bevattende een kadastrale kaart en een lijst met daarop de in het besluit betrokken percelen, ligt met ingang van 21 december 2009 kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant. Gevolgen Het rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden eerst tot vervreemding van deze gronden (of de beperkte rechten daarop) kunnen overgaan nadat de gemeente Leiderdorp in de gelegenheid is gesteld die gronden of rechten over te nemen. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen ieder afzonderlijk nader bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2009 een besluit genomen waarbij een voorkeursrecht is gevestigd voor de duur van drie maanden op de betreffende percelen. Het besluit van burgemeester en wethouders komt met het besluit van de gemeenteraad te vervallen.
Bezwaar en beroep Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA, Leiderdorp. Op grond van artikel 6 lid 3 van de Wvg wordt, indien reeds bezwaar of beroep aanhangig is tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2009 tot voorlopige aanwijzing, dit bezwaar of beroep geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp